Get Adobe Flash player

Frågor & Svar

Varför satsar svensk basindustri på vindkraft?

Ett flertal energiintensiva företag i Sverige har bildat vindkraftsföretaget VindIn AB. Företaget skall identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att inom fem år starta projekt som ett normalår kan producera 1 TWh. Med egen produktion vill svensk basindustri säkra upp sig mot stora förändringar på elpriset och därmed möjligheten för svensk exportindustri att behålla konkurrenskraften i omvärden. Vindkraft är ett utmärkt komplement till övrig elproduktion och är idag det snabbaste sättet att utöka förnyelsebar el.

Varför bygger man så stora vindkraftverk?

Ju högre upp desto mer blåser det. Ett stort vindkraftverk producerar helt enkelt mer energi än ett litet. Med större rotorblad är svepytan större vilket medför större energiuttag. Större rotorblad roterar långsammare som ger en behagligare rotationshastighet.

Varför ställer man inte vindkraftverken lite tätare vid grupplokaliseringar?

När vindkraftverk utvinner energi så bromsas vinden upp. Om bakomvarande vindkraftverk placeras för nära hinner inte vinden återfå sin kraft efter att ha plasserat verket framför. Då blir energiproduktionen betydligt lägre och detta kallas vakeffekt.  Blekinge Offshores vindkraftverk placeras, beroende på storlek, ca 500 – 800 meter från varandra.

Är vindkraft dyr eller billig?

Vindkraften är just nu en av de billigaste förnybara energiteknologier som vi har. Man bör alltid jämföra alternativen till vindkraft. Inkluderar man de olika energiproduktionernas externa kostnader blir vindelen mycket konkurrenskraftig. Externa kostnader är t.ex. hantering av avfallsprodukter, utvinning och transport av råmaterial eller kostnader till följd av miljöförstöring. Kostnaderna för fossila bränslen, kol, gas och olja ökar i takt med att tillgången minskar. Kärnkraft genererar avfall som måste hanteras varsamt upp till 100 000 år. Kärnkraften bär dessutom idag inte sina riskkostnader fullt ut då staten vid en olycka tar den absoluta merparten av denna kostnad. Vindkraft, tillsammans med sol- och vattenkraft, är de enda energislag med gratis råvara. Vinden är gratis, transporterar sig själv och fri från miljöskadliga utsläpp.

Hur påverkar vindkraftverk fåglar och andra djur?

Ingen påverkan på tamdjur såsom kor, får, hästar eller andra landbaserade djurarter.  Fåglar flyger sällan in i vindkraftverk. Senaste för oss kända forskningen visar att ca 2,3 fåglar per år dödas per vindkraftverk. Med dagens ca 2000 vindkraftverk i Sverige skulle det betyda ca 5 000 fåglar per år. Som en jämförelse med uppskattningen i samma forskningsstudie kan nämnas att ca 6 000 000 fåglar dödas av bilar per år och ca 500 000 dödas när de flyger in i fönsterrutorna på våra hus. Det finns många undersökningar på detta område från Danmark, Holland, USA och Sverige. En viktig faktor för att minska fågeldöden bland rovfåglar är att ta hänsyn till kända fågelstråk mellan bo och jaktområde.
 

Hur ofta producerar vindkraftverken el?

*Ett vindkraftverk kan leverera el, i varierande grad, under cirka 90 procent av årets timmar. Omräknat till så kallade fullasttimmar, producerar vindkraften el till sin fulla kapacitet omkring 30 procent av tiden. På hösten och vintern när elen behövs som bäst, är produktionen av vindkraft också som störst.

*Svensk Vindenergi http://www.vindkraftsbranschen.se/start/om-vindkraft/fragor-och-svar-om-vindkraft/

  

Vindkraftens energiutvinning

Ett vindkraftverk fångar rörelseenergin i vinden. Man kan aldrig fånga upp 100 % av vindenergin. Det skulle innebära att det var vindstilla bakom verket. En teoretisk beräkning (Betz lag) visar att 59.3 % är den maximala upptagna effekten man skulle kunna få ut av vinden. I praktiken* är det maximala värdet runt 50 % när man räknar bort förluster i lager, växellåda, generator och strömriktare. Den vindenergi som inte utvinns är inget spill utan vinden finns ju där överallt av sig själv. * Källa: Förnybar energi, Göran Siden.

Hur lång tid tar det för ett modernt vindkraftverk att producera lika mycket energi som det går åt för att tillverka, transportera, montera, underhålla, demontera och återvinna det? Alltså energiåtgången för hela livscykeln

Efter ca 6-8 månader har vindkraftverket producerat lika mycket energi som går åt i dess hela livscykel.

http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/FAQ/Gar-det-inte-at-mer-energi-att-bygga-ett-vindkraftverk-an-vad-det-kan-producera/

Elområde 4

Blekinge Offshore kommer att leverera förnyelsebar el till södra Sverige, elprisområde 4, där elpriset idag är högre jämfört med övriga elprisområden.  Elprisområde 4 har i dag ett underskott på elproduktion. Av det totala behovet på ca 23 TWh* produceras ca 7 TWh (varav 1,4 TWh från vindkraft) inom elområde 4. Det är ett underskott som idag balanseras upp av importerad el från norra Sverige och utlandet.  Blekinge Offshore (fullt utbyggt) skulle med 7-8 TWh elproduktion nästan halvera underskottet från 16 TWh till 9 TWh i elområde 4. Dessutom med förnyelsebar el och direkt där behovet finns vilket innebär lägre överföringsförluster pga. det korta avståndet.

*1 TWh motsvarar hushållsel till ca 200 000 hem.

SydVästlänken

Svenska Kraftnät har beslutat att investera 7,3 miljarder i Sydvästlänken för att åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige. SydVästlänken är också viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik.

*Läs mer på Svenska Kraftnäts hemsida svk.se

Hur subventioneras vindkraften i Sverige?

Från och med 2010 utgår inga statliga subventioner till vindkraften*. Dock kan subventioner finnas till forskning och utveckling. Angående elcertifikat se nedan.  *Svensk Vindenergi.

Elcertifikatsystemet

Är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor i Sverige. Elcertifikatsystemet, som pågår till och med utgången av år 2035, ska bidra till att Sverige får ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Priset på elcertifikaten bestäms på en konkurrensutsatt marknad av samspelet mellan utbud och efterfrågan. Under 2010 fördelades elcertifikat till biobränsle 61,8%, vindkraft 19,3 %, vattenkraft 14,5% och övriga energislag (sol, våg, geotermisk, torv) 4,4% av elcertifikaten. Denna kostnad läggs på elräkningen. Systemet finansieras genom att alla elförbrukare via sin elräkning betalar in en ”miljöavgift” på ca 5-7 öre per kWh. Vindkraftens tilldelning på 19,3 % betyder att ca 1-1,5 öre per kWh är förbrukarens stöd till vindkraften. Motsvarande siffra för biobränsle är 3-4 öre per kWh.

Läs mer på energimyndigheten.se

Vad kostar det att bygga Blekinge Offshore?

Fullt utbyggt med 2500 MW installerad effekt och mellan 500 – 800 st vindkraftverk, beroende på storlek, så ligger investeringskalkylen på runt 50 miljarder kronor. Detta är inklusive alla kringkostnader för utbyggnad av hamnen i Karlshamn, drift & underhållscenter i Nogersund, elanslutningar och allt projekteringsarbete samt uppförande av vindkraftverken. Detta kan jämföras t.ex. med Öresundsbron med landanläggningar på ca 30 miljarder, Botniabanan 16 miljarder och Citytunneln i Malmö 15 miljarder kronor. Blekinge Offshore kommer att vara ett av Sveriges största energi och miljöprojekt som kommer att betyda mycket för arbetstillfällen och miljö.

Vilka investerar?

VindIn, basindustrins vindkraftbolag, med alla dess medlemmar.  www.vindin.se

Eolus Vind AB, Sveriges största och oberoende vindkraftprojektör på land. www.eolusvind.com

Ett stort antal andra mindre och större intresserade.

Kommer det att ges möjlighet till andelsägande?

Ja, det kommer att erbjudas möjlighet till delägande i vindkraftverk.  Intresseanmälan kan göras på hemsidan från och med våren 2012.

Hur många hushåll kan få sin hushållsel från ett fullt utbyggt Blekinge Offshore?

Fullt utbyggd genereras ca 7-8 TWh vilket ger hushållsel till ca 1,4 miljoner hushåll.

Hur många ton kol måste eldas upp för att producera 7 TWh elenergi?

Den enorma mängden 2.8 miljoner ton kol måste eldas varje år för att producera 7 TWh el per år.

Hur mycket koldioxid frigörs till luften vid förbränning av 2,8 miljoner ton kol?

Hela 7 miljoner ton koldioxid släpps ut plus många andra skadliga ämnen.

Får man fiska i området?

Fritidsfiske och fiske med små fasta fiskeredskap kommer att vara tillåtet. Trålning kommer inte att vara möjligt inom vindkraftsparken.

Vad säger fiskenäringen?

Den lokala fiskenäringen är positiv till projektet. Man tror t.o.m. på ett förbättrat fiske. Studier av havsbaserade vindkraftverk visar att verkens fundament tycks fungera som ett slags artificiellt rev, där fiskarna kan ta skydd och söka föda. Fisktätheten är alltså större i verkets närområde.

Mer information om vindkraftens påverkan på djur och människor kan man läsa på Naturvårdverkets hemsida.

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Vindval/

Får man segla i området?

Ja, fritidsbåtar, kommer att kunna vistas i området enligt vanliga sjöfartregler. Ankringsförbud kommer dock att gälla inom vindkraftparken.

Vindkraftens ekonomiska effekter

Jämför man vindstatistik i elprisområde 4 och Nordpools elspotpriser under samma tidsperiod ser man att ju mer det blåser ju mer pressas elpriset ner. Blekinge Offshore kommer fullt utbyggt kunna producera 7-8 TWh förnyelsebar el som kommer i princip att halvera elunderskottet i prisområde 4. Därtill kommer ca 1000 årsarbeten skapas då synergieffekter inräknas.

Vind El

Vad säger försvaret?

De har i sitt yttrande sammanfattningsvis anfört att en vindkraftsutbyggnad i Hanöbukten i föreslaget läge och omfattning inte går att förena med Försvarsmaktens verksamhet utan inskränkningar i förbandsverksamheten. Blekinge Offshore vill hålla en bra dialog med Försvarsmakten och ser möjligheter att lösa de motstående intressena i området.

Vad anser de angränsande kommunerna?

Sölvesborgs kommun har pekat ut området i sin vindbruksplan och de övriga angränsande kommunerna är positivt inställda till projektet.

Vad säger de närboende?

Blekinge Offshore har hållit ca 25 informationsmöten längs hela Hanöbukten och det är en hög acceptans från de närboende. Ett fåtal sommarboende på Hanö har lämnat in negativa synpunkter på projektet.

Hur kommer turismen att påverkas?

Studier i Skottland och i Jämtland visar att turismen i respektive område har ökat sedan etableringen av vindkraftverken. Vi kommer att via en fond för miljö och näringsutveckling i regionen vara med och bl.a. finansiera olika projekt som vi är helt övertygade om att kommer öka turismen i området.

Varför bygger ni så stort?

Blekinge Offshore ser många stordriftsfördelar med projektet. Exempel på stordriftsfördelar är allt från inköp, kablar ut i parken, transformatorer, drift och underhållsverksamheten ja allt blir effektivare och därmed billigare. Myndigheter vill att där det ska byggas där ska man utnyttja förutsättningarna fullt ut. Det blåser bra i området, bra djupförhållanden och få motstående intressen. Behovet av förnyelsebar el är stort i elområde 4 som idag är beroende av ”import” av el från norr och utlandet. Att uppföra en så här stor park med samma effekt skulle kräva dubbla landytan vilket inte är möjligt i södra Sverige med den befolkningsmängd som finns.

Vid vilka vindhastigheter producerar vindkraftverken el?

Vid ungefär 3-4 m/s startar vindkraftverken automatiskt och matar in el på elnätet. Vid ca 12-14 m/s ger aggregaten full effekt. Vid kraftig blåst då vindhastigheten överstiger ungefär ca 25 m/s är de mekaniska lasterna så stora att de stoppas för att inte orsaka onödigt slitage. Vid en normal vindårsfördelning producerar vindkraftverk el under cirka 90 procent av årets timmar.

Miljöpåverkan?

All mänsklig verksamhet påverkar miljö och natur. Att bygga vindkraft till havs har oftast en mindre påverkan  jämfört med att bygga motsvarande på land. Råvaran, vinden är osynlig, kommer av sig själv och vi orsakar inga utsläpp.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/

Sällsynta jordartsmetaller (REE)

I vissa typer av vindkraftverk används permanentmagneter, som framställts ur jordartsmetaller. Vissa turbinkonstruktioner kräver mer jordartsmetaller än andra.  Jordartsmetaller används i många produkter, t.ex. i hybridbilar, magnetkamera (MRT) på sjukhus, bilkatalysatorer, mobiltelefoner, solceller, lågenergilampor, flatskärms-TV m.fl.  Jordskorpan är relativt rik på jordartsmetaller men oftast i låga koncentrationer. Idag utvinns det mesta i Kina, över 90 %, men fyndigheter finns runt om i världen. De låga koncentrationerna medför att vid brytningen är volymerna av brutet berg omfattande vilket ofta medför stor negativ miljöpåverkan.

Blekinge Offshore kommer under hela processen, från projektering till färdig vindkraftspark, ta med i övervägandet att välja de leverantörer och metoder som gör minst total påverkan på miljön.

* Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), U.S. Geological Survey (USGS)

Hur bidrar Blekinge Offshore till elproduktionen i södra Sverige.

Blekinge Offshore (fullt utbyggt) skulle med ca 7-8 TWh elproduktion dubblera nuvarande produktion och nästan halvera underskottet från ca 16 TWh till 9 TWh, i elområde 4. Detta minskar behovet av import av el från norra Sverige och utlandet samt bidrar med förnyelsebar el direkt där behovet finns vilket innebär lägre överföringsförluster pga. det korta avståndet.

Hur stort är elunderskottet i elområde 4?

Ca 16 TWh. Med Blekinge Offshores etablering kan det nästan halveras till ca 9 TWh.
 

Hur mycket energi producerar Blekinge Offshore?

Fullt utbyggt  ca 7-8 TWh förnyelsebar elproduktion.  (1 TWh motsvarar hushållsel för 200 000 hushåll)

När får ni tillstånd att börja bygga?

Vi förväntar oss att tillstånd i första instans kommer under 2012-2013

När planeras byggstart?

Om alla tillstånd erhållits beräknas byggstarten någon gång 2014-2015

Hur stort är Blekinge Offshore i jämförelse med andra kraftslag?

Några exempel på andra elproducenter.

Exempel på våra största vattenkraftverk är Stornorrfors 2,3 TWh, Harsprånget 2,1 TWh, Letsi 1,9 TWh, Trollhättan 1,3 TWh

En kärnreaktor i Ringhals ca 7 TWh. Öresundsverket (gas) upp till 3 TWh el. Stenungsund oljekraftverk (olja) 0,52 TWh.

Fullt utbyggt beräknas Blekinge Offshore producera ca 7-8 TWh.

Hur påverkas Näringslivet?

Många företag i regionen kommer att bli leverantörer till vindkraftparken, både under byggtiden och under driften. Flera nya bolag kommer att startas. Många nya arbetstillfällen kommer att skapas.

Näringslivet i elprisområde 4 drabbas av de högre elpriserna och därmed minskar deras konkurrenskraft jämfört med andra företag i de övriga elprisområdena och utländsk konkurrens. 

Hur stort är detta elinfrastruktur,miljöprojekt jämfört med andra industriprojekt?

Blekinge Offshore är ett stort projekt för Sverige. Fullt utbyggt ligger den totala investeringen  på ca 50 miljarder kronor.

Andra stora projekt är Öresundsbron inklusive landanläggningar ca 30 miljarder, Botniabanan 16 miljarder och Citytunneln i Malmö 15 miljarder kronor. Blekinge Offshore kommer att vara ett av Sveriges största miljöprojekt som kommer att betyda mycket för både arbetstillfällen och miljö.

Var kommer Drift & Underhåll att ha sin bas?

Drift och underhållsbasen kommer att vara i Nogersund endast 10 kilometer från vindkraftsparken.

Vilken hamn kommer att användas i byggfasen?

Karlshamns hamn, Stilleryd, som är belägen ca 17 kilometer från vindkraftsparken. I hamnen kommer omfattande ytor att användas för lagring, montage och utlastning.

Kommer sjöfarten att påverkas?

Nej, sjöfarten kommer efter den anpassning av projektområdet som gjorts i samförstånd med Sjöfartsverket, numera Transportstyrelsen, inte att påverkas negativt. Myndigheten har ställt sig positiv till projektet.

Hur många arbetstillfällen skapas?

Mer än 200 årsarbeten under en 20 års period kommer att skapas direkt av projektet. Därtill ett stort antal inhyrda underleverantörer. Övriga samhällseffekter med indirekta arbetstillfällen och skatteintäkter som i sin tur ger arbetstillfällen är omfattande. Enbart vår miljö och näringslivsfond kommer att satsa många miljoner kronor om året på olika projekt i regionen som även de kommer att medföra hundratals nya arbetstillfällen. Vi uppskattar att ca 1000 arbetstillfällen kommer att skapas då synergieffekterna tas med beräkningarna.

  

Kommer det att genereras någon "bygdepeng"?

Vid en etablering av den havsbaserade vindkraftsparken kommer Blekinge Offshore att starta en Miljö & Näringslivsutvecklingsfond vilken finansieras av parkens ägare. Dess uppgift är utgöra en positiv kraft för att främja projekt inom miljöområdet samt näringslivet i regionen. Ur denna fond kan högskola, föreningar, lokalt näringsliv, privatpersoner med idéer m.fl. söka hjälp och finansiering.

end faq